Medierådgivning

For å utarbeide en effektiv mediestrategi må medierådene som gis alltid være basert på en grundig analyse og innsikt i markedet, av forbrukeren og merkevaren.

Medierådgivning

Kommunikasjonsmodellen har endret seg betraktelig over de siste 60 årene. Fra en tid hvor merkevaren var hovedfokuset i kommunikasjonen til i dag hvor fokuset er mer rettet mot forbrukerne og deres roller, både som målgruppe og innholdsleverandører.

Nye utfordringer

Dagens kommunikasjonsutfordringer er større og mer kompliserte. Nye digitale plattformer gir grunnlag for nye medier og produkter. Endringer i forbrukeratferd får konsekvenser for markedsføring og salg av produkter og tjenester, og den økende innovasjonstakten er med på å endre konkurransebildet. Kort oppsummert er mediebyråenes rolle fundamentalt forandret. For å utarbeide en effektiv mediestrategi må medierådene som gis alltid være basert på en grundig analyse og innsikt i markedet, forbrukeren, merke og andre elementer som er med på å skape det beste resultatet.

BPN har som mål å være det mediebyrået som forstår disse endringene best og som omgjør kunnskap og kompetanse til faktiske resultater. Dette har vi nedfelt i vår misjon, visjon og løfte til våre kunder. I organiseringen av våre arbeidsteam har vi også tatt konsekvensen av dette slik at vi jobber integrert og tverrfaglig. Teamene består av strategiske rådgivere, kommunikasjonsrådgivere, digitalrådgivere, tv-rådgivere, printrådgivere og innsiktsrådgivere.

Strategiprosess

Til mediestrategiske prosesser, benytter BPN en modell som forener kommunikasjon med forretningsforståelse gjennom en innsiktsbasert tilnærming hvor forbruker-, merke-, og markedsinnsikt er selve navet i strategien. Gjennom prosessen jobber vi oss frem til en mediestrategi/medieidé som på en optimal måte forener behovene/ønskene som finnes, med tilbudet som merkevaren kan tilby.

Det er mer enn reklame som kan inngå i en kampanje som har til hensikt å øke salg, endre omdømme og/eller øke forståelse og kunnskap om et område. Når det er mange variabler som skal analyseres kreves det mer analyseteknikker. Hvilke kanaler skal man bruke? Er det mest hensiktsmessig å bruke sosiale medier eller kjøre bredere ut med programmatiske kjøp?

Vi er opptatt av å stille de riktige spørsmålene som gir oss nye og riktige perspektiver som igjen hjelper oss å gjøre de riktige valgene.

  • Å definere klare kommunikasjonsmålsetninger
  • Å definere kampanjestruktur
  • Å definere mediekanalenes roller, investeringsnivåer og kanalsplitter

Rådgiverne er de mest sentrale personene i BPNs betjening av kunder. BPNs rådgivere er erfarne kommunikasjonseksperter, med nødvendig kompetanse, erfaring og evne til å forstå kommunikasjonslandskapet, men like viktig kundens forretning. Rådgivere veileder kunden gjennom et stadig mer komplekst medielandskap og trekker veksler på spesialister for å få gjennomført oppdrag og oppgaver på en effektiv og rasjonell måte. Kompetanseoverføring skjer i all «daglig» kontakt med kunder, men også gjennom møter og workshops med agenda ut fra kundenes behov og ønsker.

BPNs rådgivere er ydmyke og viser stort ansvar for å forvalte våre kunders medie- og aktivitetsbudsjetter på en best mulig måte. Samtidig tør de å utfordre kundene i den hensikt å alltid finne de beste løsningene, herunder å identifisere kostnadsoptimale løsninger som gir høyest mulig avkastning. Dette gjelder i alle henseende – fra lavest mulig pris gjennom medieforhandlinger til effektiv og rasjonell prosjektgjennomføring.

Sentralt for rådgiverne er det at man aktivt legger til rette for måling av resultater og ROI. For praktisk å beskrive vår systematiske tilnærming til rådgivning og vår fokus på læring og resultatmåling beskriver vi under vår arbeidsmodell Moments ®, som helt eller delvis (avhengig av kompleksitet, omfang og tidshorisont) benyttes i strategiutvikling og planlegging for våre kunder.

I arbeidet med å definere en kommunikasjonsstrategi inngår det tre hovedelementer;

  • Innsikt
  • Engagement platform
  • Kommunikasjonsplattform

Arbeidsprosessen Moments hjelper oss å definere stegene i en kommunikasjonsstrategi. Modellen er et hjelpemiddel i enhver strategiutviklingsprosess, og sikrer at vi ender opp med det resultatet vi ønsker å oppnå. Måling, læring og kontinuerlig optimalisering er nøkkelord for oss i BPN.

Kontakt oss

Våre tjenester