Medieforhandling

Daglig forhandler vi med mediene på vegne av våre kunder for å levere de beste løsninger og priser til våre kunder.

Medieforhandling

Kostnadseffektivitet og god medierådgivning avhenger også av at planleggingen er optimal. Dette gjelder innen alle medier. Vi forhandler jevnlig med de fleste mediene og har bransjens beste planleggingsverktøy. Vi legger sterk vekt på riktig verdi av våre kjøp.
Vi har kanalspesialister som kjenner markedet godt og vet hva de kan forvente innen de ulike kanalene. En ting er pris, men vel så viktig er optimal utnyttelse av det enkelte medium og dets unike styrke.

Forhandlinger med media
Å oppnå best mulige priser og øvrige – kvantitative og kvalitative – betingelser i media, er ett av de viktigste virkemidlene man kan bruke for å oppnå (kost)effektive kampanjer.

Historisk har vi lagt stor vekt på å gjøre gode årsforhandlinger basert på volum, historikk og forventninger. Dette gjøres fremdeles for mange kunder, spesielt for kunder som har høy aktivitet på TV.

Når det er sagt, er erkjennelsen at årsforhandlinger mer og mer er «fortidens modell». Det nye mediemarkedet krever helt andre tilnærminger, der fleksibilitet og dynamisk planlegging er mye viktigere enn å låse opp budsjettmidler i enkeltmedier over lang tid for å få en høy rabatt. Konkurransen medier imellom er nå så hard og valgmulighetene så mange (også lokalt), at optimale betingelser også oppnås gjennom ad hoc forhandlinger.

Med programmatiske / målgruppespesifikke kjøp har det også kommet inn en ny dimensjon, der det ikke er de som er best til å forhandle i tradisjonell forstand som oppnår de beste betingelsene. Det gjør derimot de som er best til å «skru» underveis i kampanjene. Mer om dette senere i besvarelsen.

Nærmere om forhandlinger og prosess:

• Årsforhandlinger – man bryter ned investeringene per medium på årsbasis og forhandler på totalvolumer
• Kampanjeforhandlinger – man bryter ned investeringene per medium på kampanjebasis
• Ad hoc forhandlinger – man forhandler fra innrykk til innrykk

Hvilken tilnærming vi velger avhenger av mediekanal, oppdragsgivers mediebudsjetter, planstruktur/systematikk, evne- og vilje til å binde mediebudsjetter per medBPN, samt medieinvesteringshistorikk.

Før og under forhandlingene vil BPN stå for innsikt, analyser og anbefalinger basert på funn i syndikerte databaser, generiske medieanalyseverktøy, BPNs spesifikke medieanalyseverktøy, benchmarkanalyser, samt erfaring og mediekunnskap. I tillegg analyserer vi CPT- utviklingen over år innenfor de ulike mediekanalene, både generelt for markedet og på kundenivå. Historikk og prisutviklingsanalyser danner grunnlaget for evaluering og dokumentasjon av forhandlingsresultatet

BPNs tilnærming til forhandlinger kan skjematisk inndeles i tre faser (gjelder primært års- og kampanjeforhandlinger):

Forarbeidsfase

 • Når strategi er utarbeidet, målgrupper avklart, kanaler og enkeltmedier valgt og mediemål satt, utarbeides det i samarbeid med oppdragsgiver en forhandlingsplan per medium som beskriver:
 • Kvantitative mål (rabatter, andre kvantitative betingelser) – kort; hva er vi villige til å betale gitt oppdragsgivers investeringsnivå
 • Kvalitative mål – hvilke andre betingelser bør vi kunne oppnå (plassering, formater, indekser i målgruppen, lengdeindekser, plassgarantier, avbestillingsfrister osv.)
  • Forhandlingsrekkefølge – etter medienes viktighet eller forhandlingstaktikk
  • Argumentasjonsliste / dokumentasjon for belegg av argumenter
  • Rollefordeling
  • Tidsplan

Forhandlingsfase

 • De enkelte medier kalles inn til forhandlinger. Det er naturlig at både oppdragsgiver og BPN stiller representanter i forhandlingsmøtene
 • Forhandlinger foregår gjerne i flere steg der første møte er en innledende presentasjon av oppdragsgivers mål, prioriteringer og budsjetter. I neste møte vil mediet legge frem sitt tilbud, som så diskuteres i det antall runder som kreves for å komme frem til enighet
 • Når alle parter er enige om betingelser i avtalen, utarbeides det en kontrakt som beskriver alle betingelser av generell og fremforhandlet karakter

Oppfølgingsfase

 • BPN planlegger kampanjer og følger opp avtalens betingelser gjennom hele avtaleperiodens lengde. Det rapporteres jevnlig til oppdragsgiver hvordan avtalen oppfylles fra begge parters side, med henhold til levering og avtalt volum.
 • Dersom oppdragsgiver eller media ikke oppfyller sine forpliktelser definert i avtalen – og dersom den annen part krever reforhandling av denne – vil BPN legge forholdene til rette for nye samtaler, basert på de endrede rammebetingelsene. BPN har betydelig erfaring med reforhandlinger, og vi har oppnådd gode resultater for våre kunder i disse tilfellene. Vi har blant annet gjennomført reforhandlinger med flere av de store TV-kanal-husene ved reduksjon i kundens totale årsbudsjetter. Vi har evnet å fremforhandle nye betingelser og unngått de kontraktfestede økonomiske konsekvensene

 

Kontakt oss

Våre tjenester